Jedyn yjzel, czyli osioł, kańs se swoja tasza posioł.

CV a RODO

Po wejściu w życie przepisów RODO zmieniły się zasady formułowania klauzul informacyjnych. Nowe unormowania nie ominęły również dokumentów składanych w procesie rekrutacji na stanowiska pracy. Sprawdź, jaki wpływ ma na CV RODO?

Dane osobowe w CV

Zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca może żądać od kandydata na pracownika następujących danych osobowych:
1) imię i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) adres zamieszkania lub do korespondencji,
5) wykształcenie
6) dotychczasowe zatrudnienie.

Pracodawca może zażądać od pracownika również innych danych, takich jak:
1) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci,
2) numer PESEL pracownika.
Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja tego przepisu, która do wymienionych kategorii danych dodaje numer rachunku bankowego.

Taki zapis w Kodeksie pracy oznacza, że pracodawca może, ale nie musi żądać wymienionych informacji. Poza tym ich katalog nie jest zamknięty – pracodawca może poprosić również o inne dane osobowe, jak np. numer telefonu lub adres e-mail.

Jaki wpływ ma na CV RODO?

W przypadku wpisania wymienionych elementów w dokumentach aplikacyjnych, kandydat na pracownika powinien umieścić na końcu CV klauzulę RODO. Zasadą jest, że to pracodawca podaje jak ma być sformułowany ten zapis. Przyszły pracownik powinien go tylko dołączyć do CV lub innych dokumentów składanych w procesie rekrutacji, w niezmienionej formie.

RODO w CV.

Wymagana w CV klauzula RODO powinna wyglądać następująco: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy), do celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 s.1.”Powyższy tekst stosuje się w przypadku procesu rekrutacji, po zakończeniu którego, zgodnie z prawem do „bycia zapomnianym”, usuwa się z baz danych dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy.

Jeżeli pracodawca chce zachować dane osobowe kandydatów i wykorzystać je w przyszłości, do podanej wyżej klauzuli RODO w CV należy dodać następujące zdanie:„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych postępowań rekrutacyjnych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.